Iran University of Medical Sciences (Iran) Director of the Association’s Safety Office, Khanawadah and Behdaasht Department School. Enclental feed with the company in the office for 47.4 monitoring.

به گزارش وبدا، دکتر محمدرضا صایینی در «برنامه بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر» در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: بر اساس تحقیقات ملی، تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور سال 79 بالغ بر 44.1 درصد بود که در سال 89 به 53.1 درصد و در سال 96 به 47.4 درصد رسید.

وی درصد شهری تغذیه انحصاری با شیرمادر در سال 96 را 45.9 و درصد روستایی تغذیه انحصاری با شیرمادر را 50.9 اعلام کرد و افزود: باید بتوانیم با مداخلات و برنامه هایی این درصد را به 70 برسانیم.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان داشت: بیمارستان های دوستدار کودک سالم در کشور از 11 بیمارستان در سال 70 به 568 بیمارستان در سال 1400 رسیده است.

دکتر صایینی افزود: در صورتی که تمام 10 اقدام لازم برای تبدیل یک بیمارستان به بیمارستان دوستدار کودک سالم انجام شود، بر اساس ارزیابی ها می توان 85 درصد بیمارستان های کشور را به بیمارستان دوستدار کودک سالم تبدیل کرد.